GCI : www.gci.miescisko.nowoczesnagmina.pl Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
2665941
od 10 grudnia 2004
Informacje ogólne » Archiwum » Archiwum ogłoszeń

Obwieszczenie Wójta Gminy Mieścisko o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie budowy stacji paliw w Mieścisku

                                                                                                          Mieścisko dn. 07.11.2008r.

 

Wójt Gminy Mieścisko

 

Znak sprawy : OSR.7624 -8/2008

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Nr 25 z 2008r. poz. 150)

 

Informuję

 

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw w Mieścisku ul. Strzelecka – działka nr 188/3”.

 

Postępowania zostało wszczęte na wniosek Pana Przemysława Kopydłowskiego właściciela PHU PRZEMKO z siedziba 62-290 Mieścisko, ul. Kościuszki 3.

Na podstawie art. 53 Prawa ochrony środowiska organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 31 Prawa ochrony środowiska przysługuje „każdemu”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 informuję iż dane o:

- wniosku,

- raporcie o oddziaływaniu na środowisko

Zostały umieszczone, zgodnie z art. 19 ust. 6 Prawa ochrony środowiska, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Mieścisko.

Wykaz jest dostępny  62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13, pok. 11 w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9 – 15.

 

Ponadto, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo ochrony środowiska, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w tut. Urzędzie w terminie od 10.11.2008r. do 01.12.2008r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mieścisko www.miescisko.bip.net.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mieścisko i ul. Dworcowa w Mieścisku.

 

                                                                                  Wójt Gminy Mieścisko

                                                                                  /-/ Andrzej Banaszyński